Free delivery from 50,00 zł
Safe shopping
Idosell security badge

Regulamin sklepu internetowego aboutHome.pl

I. Informacje ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.abouthome.pl.

2. Sklepem lub Sklepem Internetowym określa się sklep internetowy aboutHome.pl prowadzony przez spółkę aboutHome sp. z o.o. dostępny pod adresem www.abouthome.pl.

3. Sprzedawcą określa się aboutHome sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 52/14, 50-502 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751937, posiadającą numery NIP 899-285-17-96 oraz REGON 381511484, adres e-mail: sklep@abouthome.pl. Spółka aboutHome sp. z o.o. jest sprzedawcą towarów/ dostawcą usług realizowanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego aboutHome.pl i właścicielem sklepu internetowego aboutHome.pl.

4. Zainteresowanym określa się:

a) pełnoletnią osobę fizyczną lub

b) osobę prawną lub

c) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,- która korzysta ze Sklepu Internetowego aboutHome.pl.

5. Zamówieniem jest oświadczenie woli Zainteresowanego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Umową sprzedaży jest to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy aboutHome sp. z o.o., a Zainteresowanym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego (stron internetowych) Sklepu.

7. Towarem jest rzecz ruchoma lub bon podarunkowy, dostępne w sklepie internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży między aboutHome.pl a Zainteresowanym.

8. Konto oznacza dostępne dla Zainteresowanego miejsce w Sklepie, gdzie Zainteresowany wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności. W Koncie dostępna jest historia transakcji Zainteresowanego oraz saldo punktów w programie lojalnościowym.

9. Bon podarunkowy – bon towarowy aboutHome sp. z o.o., posiadający numer ewidencyjny i uprawniający do nabywania na jego podstawie towarów w Sklepie Internetowym, którego wartość i okres ważności są określone każdorazowo na bonie. Bon podlega wymianie wyłącznie na towar o tej samej wartości lub wyższej – za uiszczeniem przez kupującego brakującej różnicy ceny. 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem:

a) dysponowania przez Zainteresowanego komputerem, laptopem, tabletem, telefonem komórkowym lub każdym innym urządzeniem z dostępem do sieci Internet,

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (aktywnego adresu e-mail),

c) włączenia w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies na urządzeniu Zainteresowanego (zasady korzystania z Cookies określa Polityka Cookies, zawarta w Polityce Prywatności dostępna na stronie internetowej sklepu oraz obsługi Javascript,

d) spełnienia przez system teleinformatyczny na urządzeniach, z których korzysta Zainteresowany następujących minimalnych wymagań technicznych:

i. zainstalowany system operacyjny pozwalający uruchomić i korzystać z następujących przeglądarek internetowych:

- Przeglądarki na komputerach desktop:

Google Chrome w wersjach wyższych od 30

Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30

MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

Opera w wersjach wyższych od 30

Safari w wersjach wyższych od 7 

- Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

IOS Safari w wersji 8 i wyższych

Android w wersjach wyższych od 4.4

Blackberry w wersji 10 i wyższych

Opera Mobile w wersjach wyższych od 12

Android Chrome w wersji 62 i wyższych

ii. rozdzielczość ekranu 1024 x 720 pikseli lub wyższa.

2. Dostawa Towarów na podstawie Umowy Sprzedaży w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że w drodze indywidualnych uzgodnień Strony ustalą, że dostawa będzie mogła nastąpić także na terytorium innego państwa.

3. Zainteresowany zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, naruszających dobre obyczaje, znieważających zniesławiających, naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prawa do baz danych lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) powstrzymania się od ingerowania w zawartość sklepu internetowego www.abouthome.pl lub jego elementy techniczne,

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania, w tym wirusów, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego i tzw. trojanów, lub urządzeń,

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów,

e) wprowadzania przy korzystaniu ze strony internetowej Sklepu danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

III. Usługi elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym.

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola Zarejestruj. Wypełnienie formularza rejestracji obejmuje wprowadzenie przez Zamawiającego następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dla realizacji dostawy Towarów (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP (dotyczy Zainteresowanych niebędących konsumentami)) oraz hasło.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Zainteresowany może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@abouthome.pllub też pisemnie na adres: aboutHome sp. z o.o., ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław.

4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Zainteresowanego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Zainteresowanego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Zainteresowanego następujących danych dotyczących Zainteresowanego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dla realizacji dostawy Towarów, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności oraz ewentualne koszty dostawy. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce Newsletter widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej /Newsletter/.

8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@abouthome.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław. 

IV. Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży.

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zainteresowanym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zainteresowanego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt III.4 Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zainteresowanym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zainteresowanego Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zainteresowanego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zainteresowanego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Zainteresowanym, a Sprzedawcą.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Zainteresowanemu istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie Zainteresowanemu na podany adres e-mail.

4. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

5. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. Asortyment prezentowany na stronach internetowych Sklepu nie jest stanem magazynowym Sklepu Internetowego. Część prezentowanych produktów dostępna jest w magazynie sklepu (w opisie produktu widnieje wówczas komunikat: towar w magazynie). Pozostałe produkty są zamawiane przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Zainteresowanego.

6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Terminy realizacji zamówień są wyszczególnione przy każdym produkcie.

8. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone rabaty.

9. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. 

V. Płatności.

1. Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Sprzedawca wystawia faktury VAT.

2. Dokonując zakupu w Sklepie Zainteresowany wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. 3. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelewem. Niezbędne dane do wpłaty należności dostępne są w panelu Klienta na stronie sklepu.

b) Za pośrednictwem sieci IAI Pay

c) Za pośrednictwem sieci PayU

4. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach (w tym za pośrednictwo sieci IAI Pay), Zainteresowany jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zainteresowanego woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku wyboru przez Zainteresowanego płatności przelewem albo za pośrednictwem sieci IAI Pay, Zainteresowany obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przez dni robocze należy rozumieć dni przypadające od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. 

VI. Wysyłka.

1. Towar oznaczony opisem towar w magazynie Sprzedawca wysyła w sposób uzgodniony z Zainteresowanym najpóźniej w następnym dniu roboczym od zaksięgowania należności na koncie, wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Transport towaru nastąpi do parteru pod wskazany adres. Transport towaru może nastąpić w osobnych partiach po uzgodnieniu z Zainteresowanym.

2. Firma kurierska dostarcza przesyłki krajowe w ciągu 3 dni roboczych od wysyłki z naszego magazynu.

3. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Zainteresowanego rekomendowane jest aby Zainteresowany w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził ją pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Zainteresowany proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby o spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji ilościowej bądź jakościowej w firmie kurierskiej, ale nie stanowi wymogu rozpoznania reklamacji. 

VII. Reklamacje.

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada przed Zainteresowanym będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Zainteresowanego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru jest wyłączona wobec Zainteresowanych niebędących konsumentami.

4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, Zainteresowany może składać na przykład:

a) pisemnie na adres: aboutHome sp. z o.o., ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abouthome.pl;

6. Zaleca się podanie przez Zainteresowanego w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

b) żądania Zainteresowanego; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres magazynu: Eurocommerce dostawa dla aboutHome Sp. z o.o. ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra (lubuskie), Polska (a w przypadku towarów o dużych gabarytach prosimy skontaktować się z nami drogą elektroniczną sklep@abouthome.pl w celu ustalenia adresu odesłania). Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Zainteresowanego byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. 9. Gdy realizacja żądań Zainteresowanego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

VIII. Odstąpienie od umowy zawartej z Zainteresowanym będącym konsumentem.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zainteresowany będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, tj. będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 15 dni od dnia odbioru przesyłki.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 15 dni od dnia:

a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy – od dnia w którym Zainteresowani weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zainteresowanych weszła w posiadanie rzeczy;

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia w którym Zainteresowani weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zainteresowanych weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia w którym Zainteresowani weszli w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zainteresowanych weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zainteresowani muszą Państwo poinformować aboutHome sp. z o.o., ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na przykład:

a) drogą elektroniczną na adres sklep@abouthome.pl lub,

b) drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu lub,

c) w formie pisemnej poprzez przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym na adres: aboutHome sp. z o.o, ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w sposób określony w pkt 1 powyżej przez Zainteresowanego przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 – ‘’Wzór formularza odstąpienia” do niniejszego Regulaminu. oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Zainteresowanemu, będącemu konsumentem w formie wiadomości e-mail na podany przez niego adres, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zainteresowanemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym od Umowy Sprzedaży umowę ta uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Zainteresowanemu, będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Zainteresowanego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zainteresowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 15 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Zainteresowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zainteresowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zainteresowany zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zainteresowany nie poniesienie żadnych opłat w związku ze zwrotem tych płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zainteresowany będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na adres magazynu: Eurocommerce dostawa dla aboutHome Sp. z o.o. ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra (lubuskie), Polska, a w przypadku towarów o dużych gabarytach Zainteresowany jest proszony o kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres sklep@abouthome.plw celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. Zainteresowany będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacowana maksymalnie wysokość tych kosztów określona jest na stronie Sklepu Internetowego aboutHome.pl przy danym produkcie.

12. Zainteresowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Zainteresowanego jest aboutHome sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 52/14, 50-502 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751937, posiadająca numery NIP 899-285-17-96 oraz REGON 381511484, adres e-mail: daneosobowe@abouthome.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Zainteresowanych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Zainteresowanego, ponieważ jest to niezbędne do:

a) podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy sprzedaży towarów lub umowy o prowadzenie konta Użytkownika Sklepu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) Administratora lub osoby trzeciej, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników Sklepu z wykorzystaniem profilowania oraz przy uwzględnieniu zrealizowanych wcześniej transakcji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub osoby trzeciej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator dane pozyskane w celach, określonych w pkt 4 powyżej, przetwarza w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora i obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Zainteresowanego w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer NIP, PESEL, stanowisko służbowe, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres dla doręczeń.

6. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników Sklepu następującym kategoriom podmiotów:- podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną i z zakresu rachunkowości, - producentowi towarów, podmiotom współpracującym z Administratorem i innym podmiotom zaangażowanym w realizację umowy,- podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Sklepu poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu:

a) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz ich aktualizacji,

b) prawo żądania przeniesienia danych,

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

e) prawo do usunięcia danych,

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

h) prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W celu wykonania swoich praw mogą Państwo zgłosić swoje żądanie pod adres: daneosobowe@abouthome.pllub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

10. Podanie danych jest:

a) warunkiem zawarcia umowy/świadczenia przez Administratora Usługi elektronicznej dostępnej w Sklepie Internetowym lub podjęcia działań niezbędnych dla jej zawarcia – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych lub podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora,

b) w zakresie ich wykorzystania w celach marketingowych – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych/świadczenia przez Administratora Usługi elektronicznej dostępnej w Sklepie Internetowym (w szczególności dla realizacji Newslettera)lub podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora.

11. Dane Użytkowników Sklepu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez profilowanie.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez aboutHome Sp. z o.o. danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sklepu w Polityce Prywatności, obejmującej także Politykę Cookies

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Zainteresowanego będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zainteresowanego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Zainteresowany będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zainteresowany uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej;

b) Zainteresowany uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego między Zainteresowanym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) Zainteresowany może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zainteresowanym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16 (opłata według taryfy operatora).

XI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Zainteresowanego w zakładce Regulamin umieszczonej na stronie internetowej Sklepu. Zainteresowany może go pobrać ze strony internetowej, zapisać na dysku twardym komputera, laptopa lub na jakimkolwiek innym nośniku danych lub wydrukować.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się również przepisy polskiego prawa procesowego i materialnego, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

pixel