Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności i cookies

I. Postanowienia ogólne.

1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego aboutHome sp. z o.o. (dalej: Sklep aboutHome.pl lub Sklep) ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków Odwiedzających.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu aboutHome jest aboutHome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 52/14, 50-502 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751937, posiadająca numery NIP 899-285-17-96 oraz REGON 381511484, e-mail: daneosobowe@abouthome.pl, zwana dalej Administratorem.

3. Dane osobowe Odwiedzającego, który ujawnił je przechodząc do Sklepu aboutHome lub wprowadzając je na stronie Sklepu aboutHome, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

4. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane ujawnione przez Odwiedzającego według jego uznania poprzez wprowadzenie na stronie Sklepu aboutHome.pl (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń).

5. Administrator przetwarza w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przez Odwiedzającego dla celów wskazanych w art. III poniżej.

6. Strony Sklepu aboutHome.pl korzystają z plików cookies zapisywanych na urządzeniu Odwiedzającego, w celu realizacji usług zgodnie z niniejszą polityką, w szczególności zgodnie z Polityką Cookies oraz art. II pkt 2 poniżej. Poprzez kliknięcie pola ‘’Zgadzam się” przy wejściu na stronę Sklepu aboutHome Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych pozyskanych dzięki cookies (adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić korzystanie z Sklepu aboutHome.pl. Szczegółowe kwestie dotyczące stosowanych plików Cookies, w tym zakres, rodzaj oraz sposoby korzystania z Cookies, jak również prawa i obowiązki Odwiedzającego określa Polityka Cookies.

7. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola ‘’□’’ (pole oznaczone m.in. odwołaniem do nawiązania kontaktu, działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonaniem) i wprowadzenie danych na stronie formularza kontaktowego Sklepu aboutHome Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez aboutHome sp. z o.o. jako Administratora jego danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail na warunkach określonych w niniejszej polityce, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług.

8. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola ‘’□’’ (pole oznaczone m.in. odwołaniem do nawiązania kontaktu, działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonaniem) i wprowadzenie danych na stronie Formularza Zamówienia Sklepu aboutHome.pl w rozumieniu Regulamin Sklepu Internetowego aboutHome.pl, Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez aboutHome sp. z o.o. jako Administratora pozyskanych w ten sposób jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dla realizacji dostawy Towarów (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, PESEL) na warunkach określonych w niniejszej polityce, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług.

9. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz kliknięcie pola ‘’□’’ Zarejestruj na stronie internetowej Sklepu aboutHome.pl Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez aboutHome sp. z o.o. jako Administratora pozyskanych w ten sposób jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dla realizacji dostawy Towarów (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, PESEL) na warunkach określonych w niniejszej polityce, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług.

10. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola ‘’□’’ Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej /Newsletter/ na stronie formularza kontaktowego sklepu aboutHome.pl (pole oznaczone odwołaniem do Newslettera), Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na otrzymywanie od Administratora, na podany przez niego za pośrednictwem sklepu aboutHome.pl adres e-mail informacji handlowych (marketingowych) w celach marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich, w tym podmiotów powiązanych z Administratorem (Newsletter) oraz na przetwarzanie przez Administratora pozyskanych w ten sposób jego danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko) w tych celach. Podanie danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora lub osób trzecich, w tym podmiotów z nim powiązanych (Newsletter).

11. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla Odwiedzającego, w konkretnych celach i nie ‘’na zapas’’, nie więcej niż potrzeba ani nie dłużej niż potrzeba, wykazując dbałość o prawidłowość danych i zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

12. Pod pojęciem Sklep Internetowy, Sklep aboutHome.pl należy rozumieć zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet w celu prezentacji usług spółki aboutHome sp. z o.o., prowadzenia działań marketingowych, nawiązywania kontaktów z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z usług Spółki lub podmiotów z nią powiązanych, przedstawienia informacji związanych z działalnością i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

13. Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzających jego konto prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Plus). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem konta, w tym w celu informowania Odwiedzających o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz usług.

14. Zasady korzystania ze sklepu internetowego aboutHome.pl, w szczególności zasady dotyczące zakładania kont na portalu Sklepu aboutHome.pl, dokonywania i realizacji zamówień, określa Regulamin Sklepu Internetowego aboutHome.pl

II. Status odwiedzającego i rodzaj danych gromadzonych przez administratora.

1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe Sklepu aboutHome.pl oraz konto Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Plus).

2. Podczas przeglądania przez Odwiedzającego stron internetowych Sklepu aboutHome.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).

3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne inne niż zbierane przez pliki Cookies, związane z korzystaniem ze Sklepu aboutHome.pl (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu Sklepem Internetowym, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Odwiedzających stronę Sklepu aboutHome.pl. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.

4. Dla celów statystycznych Sklep aboutHome.pl jest zintegrowany z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi: Google Analytics.

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzających ponieważ jest to niezbędne do:

a) podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni) Administratora lub osoby trzeciej, w tym podmiotów powiązanych z Administratorem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub osoby trzeciej; przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających w tym celu obejmuje także profilowanie, w szczególności poprzez analizę tego jak często osoby te odwiedzają daną stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Informacja o dobrowolności podania danych.

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla ewentualnego kontaktu z Administratorem i realizacji usług, a ewentualnie – może okazać się niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora lub osób trzecich, w tym podmiotów z nim powiązanych (Newsletter).

V. Przekazanie danych osobowych.

1. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną i z zakresu rachunkowości,

b) producentowi towarów, podmiotom współpracującym z Administratorem i innym podmiotom zaangażowanym w realizację umowy, w szczególności podmiotom powiązanym z Administratorem,

c) podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

2. Administrator nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Dane Odwiedzających pozyskane w celach, określonych w art. III powyżej, Administrator przetwarza w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora.

2. Odwiedzającym przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Wykonywanie powyższych uprawnień Odwiedzającego, następuje w drodze zgłoszenia żądania Administratorowi poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności daneosobowe@abouthome.pl, telefonicznie pod numerem: +48 664440450 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora. Dane zgromadzone w Koncie Sklepu Użytkownik może w dowolnej chwili zmodyfikować lub usunąć, edytując zakres informacji, które się tam znajdują.

VII. Polityka COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, wysyłane przez Sklep aboutHome i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu aboutHome, przechowywane w urządzeniach końcowych Odwiedzających (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Odwiedzający stronę internetową Sklepu aboutHome).

2. Wyrażenie zgody na zapisywanie plików Cookies przez Odwiedzających jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do korzystania z Sklepu aboutHome.pl lub nawiązania kontaktu z Administratorem.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a) umożliwienia uruchomienia na Sklepu aboutHome.pl jego podstawowych funkcjonalności, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na stronie internetowej; bez tych Cookies strona internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie,

b) dostosowywania zawartości strony Sklepu aboutHome.pl do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu aboutHome.pl, przy zarejestrowaniu wyborów Odwiedzających (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają); te Cookies mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Odwiedzający, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części strony internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki Cookies Administrator może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań Odwiedzających i udostępniania treści;

c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu aboutHome.pl poprzez Cookies zbierające informacje o tym, w jaki sposób Odwiedzający korzysta ze Strony Internetowej, w tym które części strony internetowej odwiedza najczęściej i czy otrzymuje komunikaty o błędach stron.

4. Odwiedzający ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu aboutHome.

5. Odwiedzający stronę Sklepu aboutHome.pl może zrezygnować z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Firefox w przeglądarce Opera w przeglądarce Chrome w przeglądarce Safari 7. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w następujących celach:

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA] www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie] Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie] Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] IAI Ads [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie] Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]

d) zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie: Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] Instagram [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii] Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] Instagram [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii] chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku] Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

f) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

g) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Sklepu aboutHome.pl podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu.

2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: a) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, b) certyfikat SSL.

3. Sklep aboutHome.pl może zawierać linki do innych stron internetowych.

4. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu aboutHome.pl. 5. Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych: (np.:)

a) Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

b) Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

pixel